4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu

KANUN NO                                         : 4708   Kabul Tarihi                                       : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı          : 13 Temmuz 2001 – Sayı: 24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına .. Devamı..

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ(1)    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (Değişi .. Devamı..

İmar Barışı Kanunu

Resmi Gazete 18 Mayıs 2018 CUMA Sayı : 30425 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7143                                                                                                       &nb .. Devamı..

İmar Barışı Yönetmeliği

Resmi Gazete 6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA Sayı : 30443 TEBLİĞ   Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncımaddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere .. Devamı..

Kentsel Dönüşüm Kanunu

11579     AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 6306 Kabul Tarihi : 16/5/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 31/5/2012 Sayı : 28309 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) .. Devamı..